OCMW Brussel

OCMWOmdat iedereen recht heeft op maatschappelijke dienstverlening, en deze tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, heeft het OCMW tot opdracht aan de personen en aan de gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. Deze hulp kan materieel zijn, sociaal, medisch, medico-sociaal of psychologisch.

Het OCMW van Brussel vervult uiteraard deze opdracht overeenkomstig de meest aangepaste sociale werkmethodes en mits eerbiediging van de ideologische, filosofische of religieuze opvattingen van iedereen.

Het OCMW kan u op verschillende manieren helpen.

  • Het OCMW kan u alle inlichtingen verschaffen die nodig zijn om uw rechten te doen gelden en u naar de gepaste diensten te oriënteren.
  • Het OCMW kan de formaliteiten vervullen die nodig zijn om uw maatschappelijke rechten in orde te brengen (inschrijving bij een ziekenkas, recht op werkloosheidsuitkering, enz.).
  • Het OCMW kan een psychologische, morele of opvoedkundige begeleiding verzekeren om u toe te laten uw moeilijkheden te boven te komen.
  • Het OCMW kan beschikkingen treffen die van aard zijn om een tewerkstelling te verschaffen als u een gewerkte periode dient te rechtvaardigen om het volle genot te verkrijgen van bepaalde maatschappelijke uitkeringen; het kan ook zelf als werkgever optreden.
  • Het OCMW kan u een concrete hulp toestaan onder de meest gepaste vorm: schuldbemiddeling, toekennen van een materiële hulp (kleren, meubelen, enz.), toekennen van het leefloon of het equivalent leefloon, financiële voorschotten (op werkloosheidsuitkeringen, ziekenkasvergoedingen, op het pensioen, alimentatie, gehandicaptenuitkering, RIZIV, enz.).
  • Het OCMW kan u bijstaan op het vlak van woongelegenheid, met name voor het samenstellen van een huurwaarborg of ook nog via de verhuring van inschakelings- of transitwoningen, aangepaste woningen voor gehandicapten.

Het OCMW kan eveneens instellingen of diensten creëren van sociale aard (rust- en verzorgingstehuizen, tehuizen voor kinderen, enz.). Het kan ook de voogdij over minderjarigen verzekeren of ten minste de hoede, het onderhoud en de opvoeding van de minderjarige kinderen die aan hem werden toevertrouwd.

Tenslotte is het OCMW ook bevoegd in zake de dringende medische hulpverlening. Het biedt hulp aan iedere persoon die zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevindt, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en waarvan de toestand, ten gevolge van een ongeval of een ziekte, dringende gezondheidszorgen behoeft.

OCMW van Brussel – Administratieve zetel
Hoogstraat 298A – 1000 Brussel
Telefoon : 02 543 60 90

De diensten van het OCMW Stad Brussel